Sankcje podatkowe i koszty odsetkowe

Pierwszy rodzaj kary, jaką może wymierzyć IRS od zaległych podatków jest kara awarii do zapłaty. Za spóźnienie naliczana jest opłata 0,5% całkowitych zaległych podatków należnych w każdym miesiącu. Następnie przewidywana jest podwyżka stóp od 0,5 do 1 % miesięcznie, jeśli kwota przeterminowana podatku pozostaje niespłacona po wysłaniu przez IRS kilku powiadomień i wydaniu zawiadomienia o zamiarze opłat lub przejęcia majątku osobistego. Kara łączna opóźnionej płatności może wynosić do 25% należnej opłaty.

Sankcje podatkowe i koszty odsetkowe Kara łączna opóźnionej płatności
Pobrane z http://images.slideplayer.pl/1/416196/slides/slide_15.jpg

Jeśli czyjś zwrot podatku nie zostanie złożony podatku i nie zostanie rozliczony w terminie, IRS w Stanach Zjednoczonych może wymierzyć karę za brak pliku. Kara ta wynosi 4,5% za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym zostało złożone przeterminowane zeznanie podatkowe. Oznacza to, że łączna kara wynosi 5% dla niezłożenia i niespłacenia. Jednak kara awarii do pliku może być wymierzona tylko za pięć miesięcy, a kara awarii do zapłaty trwa dopóki cała kwota nie zostanie zapłacona. Pamiętajmy, że IRS pobiera jedynie odsetki od niezapłaconej kwoty podatku, a nie wymierzonej kary. Odsetki są naliczane codziennie od terminu zwrotu podatku, aż cała kwota zostanie spłacona.

Oprocentowanie oceniane na podstawie opóźnień w płatnościach jest federalną krótkoterminową stopą procentową (która jest ponownie ustalana raz na trzy miesiące) plus 3%.

– autor wpisu